Press Release

October 1, 2018

प्रदेश विकासको आधार पत्र निर्माण सम्बन्धी सोच निर्माण कार्यशाला

प्रदेश विकासको आधार पत्र निर्माण सम्बन्धी सोच निर्माण कार्यशाला

September 27, 2018

परियोजना वैक (Project Bank) वनाउने निर्णय

प्रदेशस्तरीय आयोजनाहरु छनौट गर्दा परियोजना वैक मार्फत गर्ने गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (प्रदेश नं ३) ले परियोजना वैक (Project Bank) वनाउने निर्णय गरेको छ । सवैको जानकारीका लागि हामीले हाम्रो web page (http://pppc.p3.gov.np) समेत सार्वजनिक गरेका छौ ।